Adventní výzva 2021

Adventní výzva 2021

https://pozitivnipristup.cz/adventni-vyzva-2021/
Rate this post

Je ADVENT, nejkrásnější období v roce. Období naděje a radostného očekávání příchodu Spasitele, doba rozjímání a dobročinnosti. Vyzývá nás k setkávání a připravuje nás na druhý slavný příchod Krista.

V loňském roce v celém světě nastal chaos, který se přesunul i do letošního roku. Pojďme se v tuto kouzelnou dobu rozhodnout, že do toho příštího roku 2022 vstoupíme s předsevzetím, že už nedopustíme další ústupky z našich tradic a že si vytvoříme nový svět, který bude přátelský ke všem bytostem.

Ježíš Kristus když pobýval na poušti se setkal se samotným ďáblem. Ten mu nejprve sliboval, že ho zahrne bohatstvím a udělá z něho vládce na zemi, poté ho začal zastrašovat a vyžadovat od něho poslušnost. Ježíš se ďábla nezalekl, ani nepodlehl jeho svodům. Když odcházel z pouště byl to právě ďábel, který zůstal poražen. Ježíš věděl, že JEHO je Království boží, že nepotřebuje žádné ďáblovi dary ani se nemusí ďáblovi podrobovat.

Tento svět je tvořen iluzemi.

Iluze mají jednu vlastnost, jakmile jim přestaneme dávat pozornost, sami se rozplynou. Vytvořili jsme si svět, který znázorňuje Strach. Co jiného je strach než nepřítomnost Lásky? Království boží je trvalé a čeká na nás. Abychom se do něho vrátili, musíme odhrnout závěs a vpustit světlo do našich srdcí. Proto každý rok o Adventu zapalujeme v neděli svíce, abychom si připomněli, že na konci věků přijde Spasitel. Kristus žije v našich srdcích a čeká na své znovunarození.

Je opravdu minimální počet lidí, koho by současná situace nechala chladným. Můžeme si myslet o letošních událostech cokoli, že nás naše vláda nechala na holičkách nebo, že vše je jen jeden obrovský podvod. Přesto máme ve svých srdcích jediné přání. Být zdravý, setkávat se se svými blízkými, dělat práci, která nás baví, žít v radosti a v lásce. Místo toho se ze všech stran na nás valí jen strach, zmar a beznaděj.

Není člověk jako člověk

Jsou lidé, kteří nás opravdu straší.
Jsou lidé, kteří na této situaci chtějí co nejvíce vydělat, a tito lidé také bohatnou.
Jsou lidé, kteří touží po moci, slávě, po ovládání mas a jejich zotročování.
Jsou lidé, kteří těmto lidem slouží.
Jsou lidé, kteří se těmto lidem brání.
Jsou lidé, kterým bylo zabráněno pracovat a kteří se dostali do obrovských existenčních problémů.
Jsou děti, které nemohou chodit do škol, jsou to jejich rodiče, kteří se obávají o jejich budoucnost. Jsou lidé, kteří se obávají různých restrikcí.
Jsou lidé, kteří se bojí, že tato cesta, pokud na ní zůstaneme, nás vede do pekel.

Jsou lidé, kteří se bojí o své zdraví.
Jsou lidé, kteří čekají na spásu zvenčí a čekají na lék.
Jsou lidé, kteří věří, že je zachrání očkování.
Jsou lidé, kteří stále věří, že je zachrání další a další očkování.
Jsou lidé, kteří mají obrovský strach, že jim bude do těla vpravena dobrovolně povinně látka, o které vůbec nic nevíme, kromě toho, že je nevyzkoušená, že nevíme, byť již tušíme, co obsahuje a co s námi po delší době udělá.
Jsou lidé, kteří se začali zajímat o své zdraví, a podporují svou imunitu.

Očkování není lék ani prevence. „Bůh nám dal imunitní systém, ďábel nabízí očkování.“

Pojďme to změnit.

Jsou lidé, kteří vymýšlejí různá opatření, které někdo dodržuje a někdo proti těmto opatřením bojuje. Další lidé sepisují a podepisují petice nebo demonstrují. Někteří jsou už tak vystrašení, že ani nevycházejí z domu, jen sledují televizi, jiní se přesto alespoň aktivně zapojují do akcí na sociálních sítích. Všechny tyto činnosti vycházejí z obrany.

V bezbrannosti spočívá bezpečí.

Tam kde je obrana se předpokládá útok. Je to začarovaný kruh. Útok – obrana, obrana – útok. Je tedy nutné mít neustále na paměti, že kdykoli jdeme proTESTovat nebo nás chce někdo TESTovat, tak je to pořád pouze TEST, kolik toho jedna nebo druhá strana vydrží. Kdykoli jdeme proti něčemu nebo někomu, tak posíláme energii nesprávným směrem. Když ukazujeme na někoho prstem, tak většina prstů přitom míří zpět na nás. Proto při každé činnosti je třeba mít stále před sebou pouze vizi reality, kterou si přeji, nikoli té, proti které bojuji. Pouze masivní lidová shromáždění mohou být úspěšná a to jen za předpokladu, že již nastal tzn.  Bod zlomu.

Jak z toho ven?

Období ADVENTU 2021 se k tomu opět přímo nabízí. V každém případě nepropadat do beznaděje, nezůstávat lhostejným a aktivně se na tvorbě nové reality podílet. Advent je období pozitivního očekávání.

O meditaci se hodně mluví jako o zásadní praxi pro kultivaci celkového zdraví. Meditace však není jen způsob, jak se vyrovnat se stresem a hledat vnitřní poznání. Meditace má potenciál doslova transformovat svět.

Transformací světa nemyslím jen transformaci jednotlivců, kteří meditují. Když se spojí velké množství lidí a meditují současně, má to energetický efekt zvlnění na vědomí okolních lidí. Lidé, kteří ani ne meditují, jsou ovlivněni účinky meditujících. Podívejme se na některé z vědeckých studií, které to dokazují.

V roce 1978 byla provedena studie na skupině meditujících a byl objeven tzv. „Maharishi efekt„. 7000 lidí meditovalo s úmyslem dosáhnout pozitivního vlivu na okolní město po dobu 3 po sobě jdoucích týdnů. V důsledku jejich cíleného kolektivního rozjímání došlo k tomu, že byla změněna energie města. Vliv meditace byl velice výrazný, snížil míru trestné činnosti, násilných činů a úmrtí v průměru o 16 %. Došlo i k poklesu sebevražd a automobilových nehod. Taktéž došlo k významnému poklesu sledované teroristické aktivity během projektu.

Od té doby bylo provedeno více než 50 studií za účelem otestování platnosti Maharishiho efektu a výsledky potvrdily přímý dopad skupinové meditace na celý svět. Svědčí o jasné síle meditace a její schopnosti proměnit strukturu energie.

Tento princip lze použít na kteroukoli skupinu lidí bez ohledu na to, jde-li o malou komunitu, církevní kongregaci, velkoměsto či celou planetu. Pro zjištění, kolik lidí je v dané skupině zapotřebí pro společné  vytváření míru a uzdravování, platí následující postup:

  1. Určete celkový počet lidí, které chcete ovlivnit.
  2. Z tohoto počtu vypočtěte jedno procento.
  3. Vypočtěte druhou odmocninu z tohoto procenta

Na základě tohoto vzorce vycházejí mnohem menší čísla, než bychom očekávali. Například ve městě s milionem obyvatel je celkový počet obyvatel sto. Ve světě se šesti miliardami je to zhruba osm tisíc. A to mluvíme jen o minimálním počtu lidí nutných k zahájení akce. Čím víc lidí se zapojí, tím rychleji se daný efekt vytvoří. Přestože tyto studie nepochybně vyžadují hlubší prozkoumání, je z nich zřejmé, že účinek není náhodný. (Gregg Braden)

Využijme to

Advent 2021 je ještě o týden delší než zmiňovaná studie. Pojďme tedy pravidelně každý za sebe, a přitom společně ve svých srdcích chvíli 5–10 minut meditovat doma u svíce na adventním věnci, s úmyslem dosáhnout pozitivní změny ve společnosti, kdy vytvoříme naději na nový svět, SVĚT, který bude příjemný k životu. Svým pozitivním přístupem vyjádříte sounáležitost s ostatními. Přestaňme být pasivní! Díky pasivitě ztrácíme svobodu a hlavně naději! Pojďme ukázat, že se stejně jako Ježíš na poušti nebojíme, a že jsme stále živí lidé.

V České republice je více jak 6 tisíc obcí. I kdyby se z každé obce meditace zúčastnili jen dva lidé, je to obrovské množství lidí, které už má sílu realitu ovlivnit. 

Symbolika svíček na věnci:

  1. svíčka se jmenuje NADĚJE – Zapaluje se první adventní – železnou neděli

Pojďme tento den meditovat o NADĚJI. Dokud máme Naději, tak stále máme důvod k životu.

  1. svíčka se jmenuje MÍR –  Zapaluje se druhou adventní – bronzovou neděli

Mír je stav, kdy mezi lidmi, skupinami a státy nevládne nenávist a konflikty mezi nimi nevedou k hromadnému násilí. Vnitrostátní mír znamená, že skupinové zájmy se neprosazují fyzickým ani psychickým násilím

  1. svíčka se jmenuje PŘÁTELSTVÍ– Zapaluje se třetí adventní – stříbrnou neděli

PŘÁTELSTVÍ – jedná se o mezilidský vztah vyznačující se vzájemnou náklonností a porozuměním. Lidé v přátelském vztahu se vůči svým protějškům chovají ohleduplně a chtějí pro své přátele to nejlepší. Důležitá je také vzájemná upřímnost, důvěra a schopnost empatie; přátelé se svým protějškům mohou svěřit se svými pocity a názory bez strachu, že by za ně byli odsuzováni. V přátelství je také běžná vzájemná nezištná pomoc a touha trávit se svým protějškem co nejvíce času. Přátelství jde ruku v ruce s RADOSTÍ.

  1. svíčka se jmenuje LÁSKA– Zapaluje se čtvrtou adventní – zlatou neděli

LÁSKA jediná síla, která dokáže odstranit všechen strach a která společně s PRAVDOU vždycky vítězí. Nikdo nemůže mít v srdci skutečnou lásku a přitom nenávidět. Láska je nejvyšší hodnota.

„Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet Mu v ústrety, obracet se k Němu, pozvedat k Němu své oči, smířit se s Ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po Jeho cestách…“

Jak jen toužím,
abys prožil advent.
Jak jen toužím u tebe bydlet,
žít důvěrně s tebou
a sdílet všechna tvá břemena.

Vždyť ti jdu vstříc
ve všech tvých přáních.
A přece jsem ti ještě nikdy
nesměl žádné splnit.
Já, tvůj Bůh.

Jak jen toužím, abys prožil advent.
Jak jen toužím znovu se zrodit
ve tvém městě, tvé ulici,
ve tvém domě a ve tvém srdci.

Vždyť ti jdu vstříc
od věčnosti k věčnosti.
Ale hledám jen tebe.
Já, tvůj Bůh.

Jak to lze vysvětlit?

Jednoduše řečeno, vědomí je základní vlastností vesmíru, a protože všechny úrovně reality vznikají z vědomí, jsou všechny úrovně reality ovlivněny frekvencí vibrací superstrun v tomto poli vědomí.

„Myslím, že lze věrohodně tvrdit,  že potenciální dopad výzkumu kolektivních meditací přesahuje dopad jakéhokoli jiného probíhajícího sociálního nebo psychologického výzkumného programu .“ Přežil širší škálu statistických testů než většina výzkumů v oblasti řešení konfliktů. Tato práce a teorie, která ji informuje, si zaslouží nejvážnější úvahu akademiků i tvůrců politik. “ 
– David Edwards Ph.D., profesor vlády, University of Texas v Austinu.

Zde teoretický fyzik Dr. John Hagelin, který vysvětluje více o tomto sjednoceném poli (v angličtině, můžete si zapnout automatický překlad):

Zdroj:
báseň
experiment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *